വിദേശത്ത് എംബിബിസ് പഠിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും പൊതുവെ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ !

For more details

എംബിബിസിനു വിദേശത്തു അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ?

നെക്സ്റ്റ് (NeXT) എക്സാം എന്നാൽ എന്ത്? OR നെക്സ്റ്റ് (NeXT) എക്സമിൻ്റെ പ്രാധ്യാനമെന്ത്?

വിദേശത്തെ എംബിബിസ് പാഠ്യപദ്ധതി (Curriculum) എങ്ങനെയാണ്?

വിദേശത്ത് എവിടെ പഠിക്കണം?

താമസവും ഭക്ഷണവും എങ്ങനെയാണ്?

ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ

വിദേശ പഠനത്തിന് നീറ്റ് (NEET) നിർബന്ധമാണോ?

നീറ്റ്‌ (NEET) ഇല്ലാതെ വിദേശത്ത് പ്രാക്ടിസ് ചെയ്യാൻ സാദ്ധ്യമാണോ?

ചുരുക്കത്തിൽ (Conclusion)

For more details